نام کاربری
کلمه عبور
ثبت نام
نام کاربری خود را فراموش کرده ام
تعداد کل یافت شده:24972
ارسال پیامک
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
مهرداد شبانی زاده غازانی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1368/03/19
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - اموراداری - انبارداری - رانندگی بدون خودرو - صندوق دار - مدیریت فروشگاه - نگهبان - کاردرکارخانه
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
مجتبی خیاطی قدرت
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1362/05/15
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - اموراداری - بایگانی - مدیرفروش - کاردربیمه
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
وحید حاجی آقائی بارنج
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1366/12/17
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - انبارداری - نگهبان - اپراتور - اموراداری - مدیریت فروشگاه - فروشنده
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
مهدی اکبرزاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1347/01/03
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - انبارداری - نگهبان - بایگانی - حسابدار - مدیرداخلی
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
سیدرضا حبیب زاده بارنجی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1368/01/01
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - انبارداری - نگهبان - فروشنده - صندوق دار - رانندگی بدون خودرو - اپراتور - کاردرکارخانه - کارگرساده
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
علی عبادی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1375/11/01
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - انبارداری - نگهبان - فروشنده - مدیریت فروشگاه - صندوق دار
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
جلیل حسین پور
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1350/06/28
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - انبارداری - برشکاری - نگهبان - پرسکاری - کارگرساده
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
پرستو جلیل پورپرنیاء
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1375/07/12
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - اموراداری - انبارداری - امورحقوقی - بایگانی - تدریس
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
یوسف اکبرپوردانالو
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1356/12/29
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - خدماتی - نگهبان - کارگرساده - اپراتور - اموراداری - انبارداری - صندوق دار - کاردرکارخانه - آبدارچی
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
سیدرضا ریحانی کاظمی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1376/01/05
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - خدماتی - رانندگی بدون خودرو - نگهبان - کارگرساده - اپراتور - اموراداری - انبارداری - تولید قطعات خودرو - کنترل کیفی - صندوق دار - بایگانی - مکانیک
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
محمدرضا سلمان زاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1352/05/10
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - خدماتی - رانندگی بدون خودرو - نگهبان - کارگرساده - اپراتور
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
محمدرضا محمدزاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1373/05/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - اموراداری - انبارداری - برق الکترونیک - خدماتی - رانندگی بدون خودرو - صندوق دار - نگهبان - کارگرساده
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
علی جعفریان
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1369/01/26
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - بایگانی - امورحقوقی - کاردرکارخانه - اموراداری - دارویار(نسخه پیچ) - مدیرداخلی - پرورش دام وطیور - پذیرش (کلینیک-مطب)
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
علی محرمی سرای
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1373/03/02
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - بایگانی - امورحقوقی - اپراتور - کاردرکارخانه
اموردفتری - بازدید: 130
نام و نام خانوادگی
زهرا دهقان
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1373-08-11
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - حسابدار - کامپیوتر - کمک حسابدار - بایگانی - صندوق دار - کاردرکارخانه
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
آرزو کریمی جز
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1374/03/31
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - کاردرکارگاه وتولیدی - کاردرکارخانه - بایگانی - پذیرش (کلینیک-مطب) - حسابدار
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
پیمان جعفریان
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1367/11/25
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - کاردرکارگاه وتولیدی - کاردرکارخانه - بایگانی - مدیرفروش - مدیرداخلی - پذیرش (کلینیک-مطب) - پرورش دام وطیور - دارویار(نسخه پیچ)
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
مهدی عباس فر
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1355/10/06
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - کاردرکارگاه وتولیدی - کاردرکارخانه - رانندگی بدون خودرو - انبارداری - صندوق دار - نگهبان - مدیریت فروشگاه
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
حسین ترقی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1360/08/05
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - اموراداری - کاردرکارگاه وتولیدی - کاردرکارخانه - کارگرساده - رانندگی بدون خودرو - خدماتی - اپراتور
اموردفتری - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
کوثر سربازی بخشایش
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1375/02/28
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - صندوق دار - بایگانی - اموراداری - پذیرش (کلینیک-مطب)
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
محمدرضا تقی زاده لله لو
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1378/08/08
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - کاردرکارخانه - کاردرکارگاه وتولیدی - فروشنده - صندوق دار - بایگانی
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
فرهاد کمانی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1363/04/21
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - نگهبان - رانندگی بدون خودرو - کاردرکارخانه - کاردرکارگاه وتولیدی - کارگرساده
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
جعفر بصیری فرد
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1346/02/18
حداقل حقوق
40 ريال
مهارت ها
اموردفتری - اموراداری - بایگانی - نگهبان - مدیرداخلی - امورحقوقی
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
شهرام رفیعی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1360/05/03
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - اموراداری - بایگانی - نگهبان - مدیریت فروشگاه - مدیرداخلی
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
الشن عبداله زاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1370/10/17
حداقل حقوق
25 ريال
مهارت ها
اموردفتری - اموراداری - اپراتور - بایگانی - نگهبان
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
رسول سیف دوست
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1356/06/31
حداقل حقوق
35 ريال
مهارت ها
اموردفتری - کارپردازی(تدارکات) - کارگر ساختمان - رانندگی بدون خودرو
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
یداله نصودی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1341/03/03
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - اموراداری - مدیریت فروشگاه - بایگانی - مدیرفروش - مدیرداخلی
انبارداری - بازدید: 139
نام و نام خانوادگی
حسن کاظمی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1362-10-14
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
انبارداری - مدیریت فروشگاه - بایگانی - اموردفتری - نگهبان
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
مهدی مرامی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1378/11/04
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - اموراداری - اپراتور - انبارداری - نگهبان - مدیریت فروشگاه - بایگانی
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
علی سیاهی پورچمن زمین
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1358/01/02
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - اموراداری - کارگرساده - اپراتور - انبارداری - رانندگی باخودرو - نگهبان - مدیریت فروشگاه